Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en werkzaamheden tussen dba works en opdrachtgever.

1.2.     Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever op een overeenkomst met dba works wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3.     Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen dba works en opdrachtgever indien die voorwaarden door zowel dba works als opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.4.     Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met opdrachtgever.

1.5.     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen dba works en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.1.     Een overeenkomst tussen dba works en opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Dba works verstrekt een schriftelijke opdrachtbevestiging aan opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de opdracht staan verwoord, zoals aard en geschatte duur van de werkzaamheden alsmede tariefstelling en eventuele afwijkende voorwaarden. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.2.     De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door dba works in de opdrachtbevestiging is vermeld.

3.1.     Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten, prijzen van dba works, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.1.     Dba works ondersteunt opdrachtgever door het ter beschikking stellen van kennis en kunde van de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. De geschatte duur van de werkzaamheden wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging.

4.2.     Dba works heeft de verplichting zich zo in te spannen dat het personeel van dba works beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever inzake de uitvoering van de werkzaamheden zou mogen worden verwacht.

5.1.     Dba works pleegt jegens opdrachtgever eerst wanprestatie, indien personeel bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend personeelslid had kunnen en moeten vermijden en nadat dba works door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en dba works aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

5.2.     De totale aansprakelijkheid van dba works in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot ten hoogste 20% van het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W.

5.3.     Zowel bij toerekenbare als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van dba works voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4.     Opdrachtgever vrijwaart dba works voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken personeelslid. Indien dba works, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en dba works in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft dba works voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

5.5.     Het in lid 2 genoemde maximum bedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van dba works.

5.6.     Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij dba works ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

6.1.     De uit te voeren werkzaamheden zullen door opdrachtgever aan dba works worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren en/of op basis van een vaste (periodieke) prijsafspraak.

6.2.     Het (uur)tarief is vermeld in de opdrachtbevestiging en/of offerte.

6.3.     Het in de opdrachtbevestiging en/of offerte genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkosten ontwikkeling bij dba works zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.

6.4.     Indien dit in de opdrachtbevestiging en/of offerte uitdrukkelijk vermeld is, is dba works gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

7.1.     Onder overuren wordt verstaan de uren die worden gewerkt boven de in de opdrachtbevestiging genoemde te werken uren per dag. Overuren zijn tevens elk op verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Overuren die gemaakt worden binnen de bij de opdrachtgever geldende normale werkdag gelden niet als overuren.

7.2.     Overuren zullen door dba works aan opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de volgende tariefopbouw:

  • Het eerste overuur per dag: 100% van het basisuurtarief

In geval van meer dan een overuur per dag:

  • De eerste twee uur en volgende 130% van het basisuurtarief
  • Uren gewerkt op zaterdagen: 150% van het basisuurtarief
  • Uren gewerkt op zon-en feestdagen: 200% van het basisuurtarief

8.1.     De facturen worden maandelijks achteraf aan opdrachtgever toegestuurd. Facturen van dba works worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren en/of getekende opdrachtbevestiging, die de opdrachtgever binden.

8.2.     Bezwaren tegen juistheid van de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij dba works te zijn ingediend bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren.

8.3.     Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

9.1.     Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van dba works. Betaling aan een ander dan dba works geldt niet als bevrijdende betaling.

9.2.     Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van dba works op opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl dba works tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

9.3.     Alle buitengerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,=.

9.4.     Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.

9.5.     Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan dba works nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

10.1.   Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot personeel van dba works die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is in dat kader volledig aansprakelijk. In dat kader vrijwaart opdrachtgever dba works uitdrukkelijk voor iedere aanspraak.

10.2.    Indien dba works aansprakelijk wordt gesteld en dba works in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft dba works voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

11.1.    Het is de opdrachtgever niet toegestaan personeel van dba works op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

11.2.    De opdrachtgever kan personeel van dba works slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien dba works daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

11.3.    Het is opdrachtgever niet toegestaan personeel van dba works buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk dba works te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan dba works in elk geval opgave te worden gedaan van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.

12.1.    Dba works is, tenzij hij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor personeel van dba works die betrokken is bij de werkzaamheden.

12.2.    Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door opdrachtgever als zodanig is aangeduid.

12.3.    Dba works is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval dba works voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

13.1.    Dba works staat jegens opdrachtgever in voor naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van personeel van dba works die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden. Dba works vrijwaart opdrachtgever voor alle vorderingen en/ of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot personeel die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden.

13.2.    Op verzoek van opdrachtgever zal dba works schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van personeel van dba works die op grond van de opdrachtbevestiging bij opdrachtgever is ingezet.

14.1.    Ingeval personeel van dba works op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal opdrachtgever deze in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de medewerkers kostenloos te voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten ‘conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden’ die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

15.1.       Alle documenten door opdrachtgever verstrekt aan personeel van dba works in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van opdrachtgever.

16.1.    Het is opdrachtgever niet toegestaan om personeel van dba works in dienstverband danwel via derden, werkzaamheden voor zich te laten verrichten.

16.2.    Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de opdracht.

16.3.    Het bepaalde van de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van dba works heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door dba works voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan opdrachtgever zullen worden voorgelegd.

16.4.    Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,-.

17.1.    Opdrachtgever en dba works hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

17.2.    Opdrachtgever en dba works hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring te beëindigen

a.          indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim blijft;
b.          indien aan dba works of opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend
c.          wanneer dba works of opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard
d.          indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te      zetten.

17.3.    Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

18.1.    Op elke opdracht tussen dba works en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2.    Alle geschillen tussen dba works en opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Leiden of, zulks ter keuze van dba works, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van opdrachtgever.

Op verzoek worden deze voorwaarden u toegestuurd per mail in pdf formaat.